Ochrana osobných údajov

Ako záujemca týmto dávam spoločnosti Phoenix Investor SK, s.r.o., výslovný súhlas na spracúvanie mojich vyššie uvedených osobných údajov. Spoločnosť Phoenix Investor SK, s.r.o., je oprávnená tieto moje osobné údaje vyhľadávať, spracúvať, poskytovať, používať, sprístupňovať, zverejňovať, uskutočňovať ich cezhraničný prenos a vykonávať iné operácie s týmito poskytnutými osobnými údajmi v zmysle aktuálne platného zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň týmto spoločnosti Phoenix Investor SK, s.r.o. poskytujem výslovný súhlas na poskytovanie, sprístupňovanie a spracovanie týchto mojich osobných údajov tretím osobám, a to predovšetkým iným spoločnostiam Phoenix Group, externým poskytovateľom IT služieb, ako aj iným osobám spolupracujúcim s Phoenix Investor SK, s.r.o. Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú.